قوانین استفاده از گیفت کارت

کارت هدیه ایده مد

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برندهای لوییزا اسپنیولی، یامامای، کارپیزا، فراس، باگات و اوریجینال مارینز در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نخواهد بود.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت، امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند لوییزا اسپنیولی

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند لوییزا اسپنیولی در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند کارپیزا

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند کارپیزا در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند فراس

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند فراس در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند یامامای

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند یامامای در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند باگات

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند باگات در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

کارت هدیه کارت هدیه برند مارینز

 • شما می توانید با این کارت هدیه از تمامی شعب برند مارینز در ایران خرید نمایید.
 • در صورتیکه مبلغ خرید شما کمتر از مبلغ اعتبار باشد، بازگرداندن وجه باقی مانده امکان پذیر نمی باشد.
 • کارت هدیه تهیه شده قابلیت مرجوع شدن و یا تبدیل به وجه نقد را ندارد.
 • اعتبار این کارت تا 6 ماه پس از صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن کارت امکان تمدید اعتبار و یا بازگشت آن وجود نخواهد داشت.